Tag : Politics

Short Stories

ಆಗಂತುಕರು

YK Sandhya Sharma
ಮಣ್ಣನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಗೋರುತ್ತಿದ್ದ ಜಬ್ಬ, ತಟ್ಟನೆ ಪಿಕಾಸಿಯ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮಾಡಿನೋಡಿದ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಗಳು!…ಬಡಗಣ ತೋಪಿಗುಂಟ ಕಾಡಹಾದಿಯಲ್ಲಿ...