Month : July 2023

Dance Reviews

Guru Naman to Kathak expert Chitra Venugopal

YK Sandhya Sharma
ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಜ್ಞೆ -ಚಿತ್ರಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುವಂದನೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ, ಏಳುದಶಕಗಳ ಅನುಭವಿ, ಹಿರಿಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯಗುರುಗಳಾದ...