Tag : Y.K.Sandhya Sharma

Short Stories

ನಾನಿನ್ನು ದೇವಿಯಾಗಿರಲಾರೆ

YK Sandhya Sharma
ಮಂಕಾಗಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀಪತಿ ಧಡಾರನೆ ಎದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಓಡಿದಂತೆಯೇ ಒಳಗೆ ನಡೆದ. ತಾಯಿಯ ಅದೇ ಗಾಬರಿಯ ದನಿ!…… ‘ಶ್ರೀಪತಿ…… ಶ್ರೀ…..’ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನವನ್ನು...