Tag : Ramana Maharshi Heritage Auditorium

Dance Reviews

Kuchipudi ‘Bhavanutha’ Aadhyaatmika Ramayana

YK Sandhya Sharma
ಮನಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಭವನುತ’ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಮಾಯಣ ವಿವಿಧ ನಾಟ್ಯರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಮಾಯಣದ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹುಶಃ ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ...