Tag : Lakshmi Rekha Arun

Dancer Profile

ನೃತ್ಯಾತ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಖಾ ಅರುಣ್

YK Sandhya Sharma
ಕಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಈಕೆಯ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಅಭೀಪ್ಸೆ ಕಂಡಾಗ ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಡುವುದು ಸಹಜ. ನೃತ್ಯವೇ ಈಕೆಯ ಜೀವದ ಉಸಿರು. ಸದಾ ನೃತ್ಯ...