Tag : Guru Sadhanashree

Dance Reviews

ರಸಾನುಭವ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ

YK Sandhya Sharma
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ‘ರಂಗಪ್ರವೇಶ’ವಾಗಲಿ ‘ಮಾರ್ಗಂ’ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ನಾಟ್ಯಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಅಲ್ಲರಿಪು, ಜತಿಸ್ವರ ಮುಂತಾದವು  ಶುದ್ಧನೃತ್ತದ ನಾಟ್ಯಾರ್ಪಣೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡವುಗಳು, ಕರಣಗಳು,...